نظرسنجی

  • آیا با محصولات شرکت سحرخیز آشنایی دارید؟
  • نظر شما در مورد محصولات سحرخیز چیست؟
  • بر اساس آگاهیکه از محصولات سحرخیز دارید، محصولات سحرخیز بهتر است و یا محصولات سایر شرکت ها؟
  • بر اساس تجربه شما با محصولات سحرخیز، احتمال خرید دوباره شما از سحرخیز چقدر است؟
  • به طور کلی کیفیت محصولات سحرخیز چگونه است؟
  • من به خانواده و دوستانم در مورد تجربه مثبت استفاده از محصولات سحرخیز می گویم.
  • به طور کلی، از نظر شما محصولات سحرخیز از لحاظ بسته بندی چگونه است؟