آجیل و خشکبار

 • زرد آلو

  زرد آلو

  #

  زرد آلو

  • وزن خالص :50 گرم

  زرد آلو، 50گرم

  مطالعه بیشتر
 • پسته اکبری زعفرانی

  پسته اکبری زعفرانی

  #

  پسته اکبری زعفرانی

  • وزن خالص :250 گرم
  • کد :5090110003

  پسته اکبری زعفرانی،250گرم

  مطالعه بیشتر
 • پسته اکبری زعفرانی

  پسته اکبری زعفرانی

  #

  پسته اکبری زعفرانی

  • وزن خالص :450 گرم
  • کد :5090110004

  پسته اکبری زعفرانی، 450گرم

  مطالعه بیشتر
 • بادام هندی زعفرانی

  بادام هندی زعفرانی

  #

  بادام هندی زعفرانی

  • وزن خالص :250 گرم
  • کد :5090210003

  بادام هندی زعفرانی،250 گرم

  مطالعه بیشتر
 • بادام هندی زعفرانی

  بادام هندی زعفرانی

  #

  بادام هندی زعفرانی

  • وزن خالص :450 گرم
  • کد :5090210004

  بادام هندی زعفرانی،450 گرم

  مطالعه بیشتر
 • بادام درختی

  بادام درختی

  #

  بادام درختی

  • وزن خالص :250 گرم
  • کد :5090310003

  بادام درختی، 250 گرم

  مطالعه بیشتر
 • بادام درختی

  بادام درختی

  #

  بادام درختی

  • وزن خالص :450 گرم
  • کد :5090310004

  بادام درختی، 450گرم

  مطالعه بیشتر
 • آجیل مخلوط شور

  آجیل مخلوط شور

  #

  آجیل مخلوط شور

  • وزن خالص :250 گرم
  • کد :5090410003

  آجیل مخلوط شور،250 گرم

  مطالعه بیشتر
 • آجیل مخلوط شور

  آجیل مخلوط شور

  #

  آجیل مخلوط شور

  • وزن خالص :450 گرم
  • کد :5090410004

  آجیل مخلوط شور، 450گرم

  مطالعه بیشتر
 • آلبالو خشک

  آلبالو خشک

  #

  آلبالو خشک

  • وزن خالص :200 گرم
  • کد :5030810001

  آلبالو خشک، 200گرم

  مطالعه بیشتر
 • کشمش سبز

  کشمش سبز

  #

  کشمش سبز

  • وزن خالص :200 گرم
  • بسته بندی :پاکتی
  • کد :5031110005

  کشمش سبز، 200گرم پاکتی

  مطالعه بیشتر
 • کشمش سبز

  کشمش سبز

  #

  کشمش سبز

  • وزن خالص :400 گرم
  • بسته بندی :پاکتی
  • کد :5031110006

  کشمش سبز، 400گرم پاکتی

  مطالعه بیشتر
 • کشمش پلویی

  کشمش پلویی

  #

  کشمش پلویی

  • وزن خالص :200 گرم
  • بسته بندی :پاکتی
  • کد :5030910005

  کشمش پلویی، 200گرم پاکتی

  مطالعه بیشتر
 • کشمش پلویی

  کشمش پلویی

  #

  کشمش پلویی

  • وزن خالص :400 گرم
  • بسته بندی :پاکتی
  • کد :5030910006

  کشمش پلویی، 400گرم پاکتی

  مطالعه بیشتر
 • نخودچی و کشمش

  نخودچی و کشمش

  #

  نخودچی و کشمش

  • وزن خالص :200 گرم
  • بسته بندی :پاکتی
  • کد :5031010006

  نخودچی و کشمش،200 گرم پاکتی

  مطالعه بیشتر
 • نخودچی و کشمش

  نخودچی و کشمش

  #

  نخودچی و کشمش

  • وزن خالص :400 گرم
  • بسته بندی :پاکتی
  • کد :5031010007

  نخودچی و کشمش،400 گرم پاکتی

  مطالعه بیشتر